Hydrologické údaje a říčka Trnávka

Katastrálním územím obce Trnávka protékají dva významnější vodní toky - říčka Trnávka a potok Rakovec.

 Z povodňového hlediska jsou důležité dva bezejmenné levostranné přítoky Trnávky, které pro potřeby tohoto povodňového plánu budou pojmenovávány jmény lesů, které tvoří základ jejich povodí - Sýkořinec  a Lipovec. Původní správa těchto vodních toků přešla ze Zemědělské vodohospodářské správy v Novém Jičíně na Lesy ČR s.p. Hlavní zdroje povodní pro Trnávku tvoří svahy Čaplovec, Lipovec a Sýkořinec.

Území obce spadá do ČHP 2-01-01-1420 – povodí Trnávky. Povrchové vody z území odvádí vodní tok Trnávka a okrajově potok Rakovec. Přítoky Trnávky na území obce jsou vesměs bezejmenné. Správcem Trnávky je Povodí Odry, s.p.

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné, užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehové hrany, za účelem údržby vodního toku.

Říčka Trnávka                       č.hp: 2-01-01-1420

Délka toku                                        L = 9,633 km

Plocha povodí                                 P = 26,576 km²

Průměrný průtok                             Q = 2,36 m³/s

Pramen                                            ve výšce 300 m n.m.