Místa omezující odtokové poměry

K.ú. Trnávka, tok říčky Trnávky     č.hp. 2-01-01-1250

Místa omezující odtokové poměry – jedná se o místa, kde dochází k omezení spočívajícím ve zmenšení průtokové kapacity koryta, hrozí zde kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity.

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V zimních
a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny

MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY V DPP OBCE


Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Obec
Trnávka 5.367 5.367 Most I přes Trnávku oba břehy celoročně Trnávka
Trnávka 6.000 6.000 Most č. 4807 - 3 u rybníku přes Trnávku oba břehy celoročně Trnávka
Trnávka 0.000 0.000 Most II přes Trnávku oba břehy celoročně Trnávka
  0.200 0.200 Zaústění strého koryta potoka koryto, břehy celoročně Trnávka
  0.000 0.000 Propustek na místní komunikaci volný terén celoročně Trnávka

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v dPP obce


.