Organizace hlásné služby

Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Odry, s.p. - prostřednictvím internetu, VHD - telefonu
  • od PK ORP Kopřivnice - voláním předsedovi PK Trnávka
  • od PK obce Kateřinice - voláním předsedovi PK Trnávka
  • od HZS Moravskoslezského kraje
  • od KPK Moravskoslezského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků

Hlásnou službu - organizuje PK ve spolupráci s ostatními účastníky povodňové ochrany (HZS, PČR) k zabezpečení potřebných informací o povodni pro potřeby řízení opatření na ochranu před povodněmi a vyhodnocování jejich účinku.

Zabezpečuje informace povodňovým orgánům obce pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže po vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán hlídkovou službu.

V době povodní hlásí veškeré údaje obcím níže na toku, napříč toky a povodňové komisi ORP Kopřivnice. Pro obec se uvažuje s tím, že hlásnou službu a varování obyvatel obce zabezpečuje povodňová komise místním rozhlasem z budovy Obecního úřadu Trnávka.